Ulusal ve Uluslararası Projeler

ECO-SCHOOL

Eko-School Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler; hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencilerin okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilerek çalışmalar üretmeleri sağlanır. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında da rol alırlar.
     Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul yönetimi başta olmak üzere öğretmenlerin ve tüm okul paydaşlarının ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde, diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık bilincinin gelişmesini sağlar.

Yeşil Bayrak Ödülü
Eko-School uzun erimli bir programdır. Bu program, okullara çevre eğitimi konusunda yol göstermenin yanı sıra; program dahilinde yapılan çalışmalar ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir. Bu ödülün verilme nedeni, programın aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşımasıdır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır ve iki yılda bir yenilenmesi gerekir.

U

Eko-School Programın Faydaları
Programın içeriği ve uygulamaları öğrencilere çevre konusundaki kazanımların yanı sıra, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları da kazandırır. 

Öğrenci kazanımları
Bir grup üyesi olma ve yeni bir kimlik geliştirme,
Grup çalışmasına alışma ve katılımcı bir yapı oluşturma, 
Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirme,
Kullanma, karar verme yeteneğini geliştirme,
Plan yapma, rapor yazma becerisi geliştirme,
Tüketim alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirme,
Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirmedir.

Okul Kazanımları
Temizliğin ve düzeninin sürekliliği,
Su ve elektrik tasarrufuna öğrenci katılımı,
Okulun öğrencilerce sahiplenilmesi,
Okulun yerel, ulusal, uluslar arası boyutta bilinirliği ve etkileşimidir.

ULUSAL PROJELER

BEYAZ BAYRAK
 
    Beyaz Bayrak Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa organize ettiği bir projedir. Proje çerçevesinde ilgili bakanlık yetkililerince okullar; temizlik ve sağlık bilgisi açısından belirli kriterler esas alınarak denetlenir, okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda teşvik edilir. Bu konularda başarı gösteren okullar “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilir.
   Bu amaçla, ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği “Okul Sağlığı Denetim Formu” hazırlanmıştır. Bu formda; okul çevresi, okul içi, idari hizmet birimleri, eğitim, öğretim hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, okul kantini gibi konular dikkate alınarak, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması esastır. Yapılan denetim sonucunda 90 ve üzeri puan alan okullar temizlik ve sağlığın sembolü olarak beyaz bayrak ile ödüllendirilir.
   Okulumuz her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı çalışmalarıyla 2014 yılında Beyaz Bayrak ve Sertifika ödülü almaya hak kazanmıştır. Devam eden öğretim yıllarında da standardımızı koruyarak ödülün devamlılığını sağlamayı başardık.
   Ekinli eğitimciler, öğrencilerimize çevreyi temizlemeyi değil; kirletmemeyi öğretici eğitimsel rehberlik yapmaya özen gösterir.

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

   Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

“Beslenme Dostu Okul Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda “Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu” ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir.

Okullar ;

 • Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,
 • Okulun “Beyaz Bayrak ” sertifikası bulunup bulunmamasına,
 • Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,
 • Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,
 • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,
 • Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no’lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan “Okul Kantini Denetim Formu” kullanılarak denetlenip denetlenmediği
 • Yemekhane hizmeti satın alınan firmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izninin bulunup bulunmamasına,
 • Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenip ve gerekli hallerde Tarım İl Müdürlüğünden destek alınıp alınmamasına,
 • Menülerin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına,
 • Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği, Kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

   Okulumuz her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı çalışmalarıyla 2015 yılında Beslenme Dostu Okul Sertifika ödülü almaya hak kazanmıştır. Bu yönde çalışmalara devam edilmektedir.