Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda, ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren ‘öğrenmeyi öğrenme’ becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler. Öğrenciler öğretmenlerin hazırlayacağı ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, dikkate alınarak değerlendirilir. İlkokulda bu hedefler doğrultusunda ünite sonu değerlendirmeleri yapılır. Değerlendirme sonuçları tüm paydaşlarla (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi) paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa giderici önlemler alınır.

Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları: Belirli bir derste öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini ve edinilen bilgi ve becerilerin düzeyini belirlemek için yapılan değerlendirme sistemidir. Amacı; öğrencinin potansiyeli doğrultusunda dersin kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin öğrenilmesidir. Elde edilen sonuç; öğrencinin öğrenme, öğretmenin öğretme sürecine yön vermesi için ışık tutar. 4. Sınıflarımızda Akademik derslerden dönemde en az 2 en fazla 3 resmi sınav yapılır.

Derse ve etkinliklere katılım puanı: Öğrencinin; sınıf içi öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler bütünü sonucunda aldığı puandır.

Kazanım Değerlendirme Sınavı: Öğrencilerimizin tüm derslerden başarı durumlarını öğretmen sınavları dışındaki bağımsız bir ölçme aracıyla ayda ya da 2 ayda bir düzenli olarak ölçtüğümüz sınavlardır. Bu sınav sonucunda hem öğretmenler hem de öğrenci/ailesi okul genelinde ne düzeyde olduğunu görebilir.

Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlar.

Ürün Dosyası (Portfolyo) Paylaşım Toplantıları: (Sürece Dayalı Değerlendirme) 1–4. sınıflarda; nisan ayı içerisinde, öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan öğretmenlerinin desteğiyle seçerek oluşturduğu ürün dosyasını, velisi ve öğretmeni ile paylaştığı toplantılar düzenlenir. Böylece velilerimiz öğrencinin gelişimini gözlemler ve değerlendirir. Portfolyo dosyası oluşturup sunmak çocuğun kendini değerlendirmesinde pozitif bir ortam sağlanmasına, kendi öğrenmesine sahip çıkmasına yardım eder. Çocukların değerlendirme sürecine katılması, onların karar alma becerisi ve öğrenme sorumluluğunu üstlenmesine de katkıda bulunur Portfolyo toplantıları eğitim- öğretim çalışmalarının en önemli unsurlarından biridir.

Ara Karne – Gelişim Raporu: Öğrencimizin öğretim yılında eğitimini almış olduğu derslerdeki gelişim durumunu velimize aktarmak amacıyla her öğretim dönemi başladıktan yaklaşık 2 ay sonra “ara karne“ verilir. Ara karnede öğrencinin her derste elde etmesi gereken temel kazanımları ve becerileri edinme derecesi; öğretmen görüşleri, öğrenci sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yer alır.