Eğitim Modeli

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Çağımızın ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak hazırlanan ders programlarımızda, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı temel olarak uygulanmakla beraber, bu programı destekleyen yardımcı unsurlara da yer verilmektedir.

Derslerimiz sırasında öğretmenlerimiz, görsel ve işitsel öğrenmeye önem vererek sınıf ortamında bilgisayar teknolojilerinin bizlere sunduğu tüm imkânları en etkin biçimde kullanmaktadır.

Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, sağduyulu, sosyal olay ve olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, fikir ve çalışmalarını etkili bir şekilde sunabilen kendine güvenli bireyler yetiştirmektir.

Uygulanan program Türkçe, hayat bilgisi, matematik derslerinde çok sayıdaki kazanımları çeşitli temalar altında öğrencilere kazandırmayı amaçlar.

Hayat Bilgisi derslerinde amaç:

· Temel yaşam becerilerini geliştirme,

· Öğrendikleri bilgileri birleştirip yapılandırma,

· Öğrenmek istediklerine ilişkin anlamlı sorular üretebilme,

· Farklı kaynaklardan bilgi edinebilme, gözlem yapma, duyularını kullanabilme,

· Olaylarla ilgili sonuç çıkarma ve tahmin etme,

· Verilenleri listeleyerek, grafik ve diyagramlar haline getirme,

· Tablolar düzenleme, sınıflandırma, sıralayabilme becerisini geliştirmedir.

Türkçe derslerinde amaç:

· Okuma, yazma ve yazdıklarını inceleyebilme,

· Tartışmalara katılma, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını sözlü ve yazılı olarak ifade etme,

· Her alanda planlı doğru ve akıcı bir şekilde vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşma,

· Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliştirme,

· Kullanılan metinler aracılığı ile eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve girişimcilik becerilerini geliştirme,

· Okunan metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirme,

· Görsel nesnelerin şekil, sembol, resim, grafik, tablo, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama becerilerini geliştirip başkalarına da aktarabilme,

· Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazanmalarıdır.

Matematik derslerinde amaç:

· Örüntülerin ve düzenlerin bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken, bunlar arasındaki ilişkileri de keşfetme,

· Matematiğin sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olduğunu kavrama,

· Bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirme,

· Matematiksel kavramları ve sistemleri anlama,

· Matematiksel kavramları ve sistemler arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilme,

· Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilmeleridir. Özel Dünya İlkokulunda bu amaçları gerçekleştirirken öğrenme kalıcılığını sağlamak için programlar geliştirilmiştir. Anaokulundan itibaren ders programımızın içinde yer alan Mind Lab (Düşünce Oyunları Eğitimi), ile öğrencilerimiz yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek öğrenirler. Bu sayede düşünme becerisi ile birlikte yaşam becerisi de desteklenerek öğrencilerimizin kendi potansiyelinin farkında, diğer insanlara saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal yaşama kazandırılması hedeflenir.